Filosofie

In Studio VMBO ontwikkelen scholen en cultuurmakers (de partners) samen kunst- en cultuuronderwijs in (onderwijs)bouwstenen. Zes ontwerpcriteria, ofwel ontwerpprincipes, die worden omarmd door de partners vormen hiervoor de onderlegger.

1. De leerlijn

 • De ontwikkelde onderwijsbouwsteen kan op verschillende plaatsen in het curriculum van school een duurzame plek krijgen. Dat kan in een (kunst)vak, als vakoverstijgend project of in een projectweek. En bijvoorbeeld in wekelijkse projecttijd, in reguliere lessen of in een naschools programma.
 • De ontwikkelde onderwijsbouwsteen maakt onderdeel uit van minimaal een tweejarige leerlijn en wordt jaarlijks herhaald. De nieuw ontwikkelde bouwsteen kan onderdeel zijn van een nieuwe leerlijn, b.v. een leerlijn kennismaking met de culturele omgeving. De nieuw ontwikkelde bouwsteen kan ook in een al bestaande leerlijn worden ingepast en lesstof vervangen.
 • Een gezamenlijk door de partners opgestelde ontwerpvraag is de basis voor de te ontwikkelen leerlijn. Deze sluit aan bij de visie op onderwijs – en de visie op kunst- en cultuureducatie van de school, zoals geformuleerd in het schoolplan. Bij het opstellen van de ontwerpvraag is de schoolleider en de culturele partner betrokken.

2. Samenwerking

 • De onderwijsbouwsteen wordt in co-creatie met docenten en cultuurmakers (de partners) ontwikkeld. Zij hebben idealiter een gelijkwaardige positie en en dragen evenredig bij aan de inhoud en randvoorwaarden.
 • De partners brengen elk een eigen expertise in. De docent de expertise voor het binnenschoolse (kunst- en cultuur)onderwijs en de cultuurmaker de expertise voor buitenschoolse cultuureducatie in zijn eigen context. Het is een pre als de cultuurmaker al ervaring heeft met leerlingen in het vmbo en pro.
 • De docenten maken kennis met de culturele omgeving rondom de school en de visie en werkwijze van de cultuurmakers; de cultuurmakers maken kennis met de visie en werkwijze van de school en met de leerlingen.
 • De samenwerking kan vakoverstijgend zijn.

3. Design thinking leren

 • De partners leren in Studio VMBO werken met de acht stappen van het iteratief design-thinkingproces.
 • De partners zien onderwijsontwerp als een iteratief proces; een zich herhalend proces waarin het materiaal telkens geactualiseerd wordt en er doorontwikkeld wordt.
 • De partners ontwikkelen een onderzoekende houding en een ontwerpers mindset ten aanzien van praktijkonderzoek.
 • De partners nemen de behoefte van de leerling als uitgangspunt mee in hun ontwerp.
 • De partners leren ontwikkel- en maakprocessen met behulp van design thinking tools te analyseren en deze inzichtelijk en visueel te maken voor volgende gebruikers.

4. Kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs

 • Studio VMBO draagt bij aan kwaliteitsverbetering van het kunst- en cultuuronderwijs voor vmbo- en praktijkonderwijs leerlingen.
 • Als onderlegger voor de te ontwikkelen onderwijsbouwsteen heeft Studio VMBO gekozen voor het model: Ontwerpen (O), Creëren (C), Presenteren (P), Evalueren (E). Hiermee doorloopt de leerling een creatief proces in een notendop. Het proces is daarbij belangrijker dan het eindproduct. Fouten maken mag.
 • De partners ondersteunen het creatief proces van de leerling en bieden ruimte en keuze aan de leerling. Dat betekent ook dat zij nieuwsgierig zijn naar het (soms onvoorspelbare) verloop van het creatief proces dat de leerling doormaakt.

5. Kijk op de leerling

 • De partners ontwikkelen de onderwijsbouwsteen niet aanbod- of vraaggestuurd maar vanuit de behoefte van en passend bij de leerlingen. Daarin wordt het eigenaarschap van de leerling gestimuleerd
 • Om de behoefte van de leerling goed in beeld te krijgen doen de partners hier samen onderzoek naar.
 • De partners testen samen aannames in kleine experimenten met de leerlingen. Hier ligt altijd een onderzoeksvraag aan ten grondslag.
 • De partners worden gestimuleerd om moedig te zijn in wat zij met de leerlingen gaan testen.

6. Kennismaking met de eigen culturele omgeving

 • De leerling gaat de deur uit (betekenisvol onderwijs) om in de onderwijsbouwsteen fysiek kennis te maken met de nabije culturele omgeving.
 • De partners gaan in Studio VMBO de deur uit om fysiek kennis te maken met de culturele omgeving (kunst, cultureel erfgoed, creatieve industrie) in Flevoland.