Uitgangspunten en kenmerken van design thinking in Studio VMBO

  • ONTWERPVRAAG: Het uitgangspunt voor het ontwerp is een vraagstuk (bijvoorbeeld talentontwikkeling, persoonsvorming, vakoverstijgend werken, arbeidsperspectief of jongerencultuur), waarvoor een ontwerpvraag wordt geformuleerd. Deze ontwerpvraag kan de basis vormen voor een leerlijn die wordt uitgewerkt in verschillende onderwijsbouwstenen.
  • EINDGEBRUIKER: De behoefte van de leerling, de eindgebruiker, is vanaf het begin van het ontwerpproces in beeld. Deze behoefte en de belevingswereld van de leerling in kaart brengen en leren begrijpen is een belangrijk deel, zo niet het belangrijkste in ons ontwerpproces.
  • ONDERZOEK: Praktijkonderzoek en experimenteren is een vast onderdeel in de processtappen. Zo wordt er behoefteonderzoek gedaan onder de leerlingen. Het helpt om bewust te worden van aannames en deze in twijfel te trekken om zo echt passende oplossingen te ontwerpen. Daarom worden aannames van de docent/cultuurmaker bij de ontwerpvraag in kaart gebracht en in de klas getest in kleinere experimenten. Na de ideeëngeneratie wordt een idee gekozen en verder uitgewerkt naar een lesconcept. Dit wordt in een grotere prototypetest met leerlingen getest. Voor zowel een experiment als ook de prototypetest wordt een onderzoeksvraag opgesteld.
  • OBSERVEREN: Om serieus te kunnen onderzoeken is het belangrijk om bij elke test te observeren wat er gebeurt, wat opvalt en bij de leerlingen door te vragen naar het waarom van hun reacties/handelen/resultaten. Het is ook belangrijk de observaties te noteren. De ontwikkelpartner of een collega kan de observatie uitvoeren. Daarna worden de observaties vertaald naar inzichten, die meegenomen kunnen worden naar de volgende ontwerpstappen. Wij hebben een kaartenset samengesteld met tal van inzichten uit het behoefteonderzoek met de leerlingen en uit de prototypetesten van Flevolandse ontwerpteams.
  • CO-CREATIE: Door te ontwerpen in een team met mensen met verschillende vakexpertises en met een gelijkwaardige inbreng wordt de oplossingsruimte verbreed en de kwaliteit ervan verdiept. Co-creatie is hierbij het uitgangspunt. Elkaar goed leren kennen en duurzame samenwerking is het doel.
  • ONTWERPPROCES: In het proces wordt voortdurend geconvergeerd, gedivergeerd, geconvergeerd en gedivergeerd. Door dit te oefenen zal het denkproces en ontwerpproces steeds sneller gaan.
  • OUT OF THE BOX: Met elkaar ontwerpen en ideeën genereren is gebaat bij een veilige omgeving waarin er lekker out-of-the-box gedacht mag worden. Dat betekent ook je eigen oordeel uitstellen, naar elkaar luisteren en op elkaars ideeën doordenken.